Pliki wgrywane do Menadżera plików, a prawa autorskie

Zgodnie z paragrafem §7 Regulaminu świadczenia usług dostępu do aplikacji marketingowej FusionSystem działającej w chmurze nasi klienci zobowiązani są do przestrzegania poniższych przepisów prawnych:

 

§ 7
Ochrona praw autorskich

  1. Usługobiorca jest zobowiązany w ramach posiadanych uprawnień udostępniać poprzez System wyłącznie materiały, co do których posiada on majątkowe prawa autorskie w zakresie uprawniającym go co do ich rozpowszechniania.

  2. Udostępniając materiały poprzez System, Usługobiorca:
    1) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby materiały te mogły być opublikowane i rozpowszechniane w Systemie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
    2) zobowiązuje się w przypadku wystąpienia do Usługodawcy przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w przedmiocie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, jak również, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego koszty związane z postępowaniem sądowym, w tym zasądzonych odszkodowań.